در کتاب بیر در کنار توجه به نت خوانی، صحیح نواختن و تکنیک های موجود، شناسایی و تمرین ساختار قطعات برای هنرجو تجربه ای منحصر به فرد حاصل از وارد شدن در حیطه درک و شناخت ایجاد خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل قطعات و رسیدن به یک راهکار عملی که هنرجو بتواند با مفاهیم ساختاری قطعات آشنا گردد، نیازمند در اختیار قرار دادن مطالب پایه و روشن در ویش روی اوست. و در کنار آن می بایست بصورت تدریجی مطالب کلی تر و یا جزییات را در اختیار هنرجو قرار داد.
فردیناند بیر به خوبی این مراحل را در نوشتار قطعات طی کرده است. در این کتاب سعی بر این شده است همراه با نویسنده با عناصر و ساختارهایی که در قطعات گنجانده شده آشنا شویم.

 لینک مشاهده و دانلود کتاب